Продължете към съдържанието

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР:
ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА НАСУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЛУЖИТЕЛИ

За нас, „Файненшъл България“ ЕООД („Дружеството“ или „Работодателят“), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо, бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато кандидатствате за работа и/или сключвате трудов договор с Дружеството. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете тук:

 1. Обща информация
 2. Кои сме ние?

„Файненшъл България“ ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност Гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства (след вписване в регистъра на БНБ съгласно чл.3 и чл.3а от ЗКИ), търговско представителство и посредничество, консултантска и проучвателна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

 1. Как можете да се свържете с нас?

„Файненшъл България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин“ 7, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, ет. 2, офис 40-46, имейл адрес office@financial.bg. Можете да се свържете с нас на нашия уеб-сайт: http://financial.bg/  

 1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Можете да се свържете с длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) като пишете на следната електронна поща:  dpo@managementfinancialgroup.com

 1. Цел и основание на обработката на личните данни, събирани за целите на трудовото правоотношение:
Лични ДанниЦелОснование
АвтобиографияПървоначален контакт; проверка за съответствие на изискванията за заемане на длъжносттаСъгласие
Три имена, ЕГН, адресИдентификация на физическо лице/ лице за контакт; Сключване на договор; Предоставяне на поискана услуга по повод на трудови или социални права на Служителя; Изпълнение на задължения по сключен трудов договорИзпълнение на законово задължение
Възраст, образование, квалификация, трудов стажСключване на договор; Предоставяне на поискана услуга по повод на трудови или социални права на Служителя; Изпълнение на задължения по сключен трудов договорСключване/изпълнение на договор
Телефон/мейлКонтакт с кандидата за работа/ със служителя/Изпълнение на задължения по сключен трудов договорСключване/изпълнение на трудов договор
Обмяна на съобщения по електронен път; сключване на допълнителни споразумения; молби и заповеди за отпускСключване/изпълнение на трудов договор
АдресОсъществяване на контакт; Изпълнение на задължения по сключен трудов договор; изпълнение на законови задължения при дисциплинарни процедури и връчване на заповеди за дисциплинарни наказанияСключване/изпълнение на трудов договор; изпълнение на законово задължение
Трудова книжка, трудов стаж до момента, шофьорска книжка (при съответната длъжност, изискваща такава правоспособност по длъжностна характеристика)Отразяване на започване/ напускане на работа/ промяна на възнаграждение/длъжност, изчисляване на допълнително възнаграждение за стажИзпълнение на законови задължения
Документ за здравно състояние при започване на работа (при първоначално започване на работа или при прекъсване на трудова дейност за над 3 месеца)Установяване на годност за започване на работаИзпълнение на законови задължения
Саморъчен подписПодписване на трудов договор/допълнителни споразумения/документи или заявления по трудовото правоотношениеИзпълнение на законови задължения
Данни на роднини, децаУпражняване на трудови и социални права – отпуски, режим на работа, данъчни облекченияИзпълнение на законови задължения/съгласие
Болнични листиУпражняване на право на отпуск поради временна неработоспособностИзпълнение на законови задължения
ВидеонаблюдениеБезопасност на служителите и контрол на достъпа от неоторизирани лицаЗаконен интерес

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Дружеството само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. 

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни, , включително и съгласията, дадени от Вас по Ваша инициатива,за цели, различни от горепосочените може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма, така и като изпратите e-mail на електронна поща: dpo@managementfinancialgroup.com 

Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно върху трудовото Ви правоотношение.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че, след постигането на нашите цели, решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

Дружеството предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за Дружеството да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед, съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

 1. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

Дружеството няма да разкрива лични данни на трети лица/ страни, извън разкриването им на категориите лица по-долу. В тази връзка следва да Ви информираме, че Дружеството е подписало договор за обработка на данни с „Грийн Пат“ ЕООД, ЕИК:203627394, Служба по трудова медицина „Респонса Превент“ ООД с ЕИК 175318943 Споразумението за обработка на лични данни има следните основни характеристики:

 • Определяне на условията, при които ОБРАБОТВАЩИЯТ обработва лични данни, от името на „Файненшъл България“ ЕООД, с оглед изпълнение на Основния договор;
 • Определя всички действия по обработка на лични данни, които ОБРАБОТВАЩИЯТ има право да извършва от името на „Файненшъл България“ ЕООД

Достъп до Вашите лични данни ще имат и лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в  България.

Дружеството не извършва предаване на лични данни на служители на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

 1. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Дружеството може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти. В никой от тези случай профилирането няма да има съществен ефект върху Вас. В този случай, имаме задължението да Ви обясним целите и логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки:
7.1. Автоматична обработка за следните цели: само и единствено за по-лесното Ви свързване с други служители на Дружеството и с други дружества от групата на МФГ, със сходни интереси и сближаване на колегите Ви (тиймбилдинг), увеличаване на дългосрочността на отношенията със служителите. 

Лични данни, които се използват: електронна поща, личен телефон, снимка, ходита, споделени истории, интереси – предоставят се на доброволно от Вас само при желание от Ваша страна. Мога да бъдат предоставени и само част от изброените. 

 1. Вашите права

Като субект на данни, чиито данни се обработват от Дружеството, Вие имате следните права:

 1. Право на информация

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1-месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения, може да наложим разумна такса, въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. 

 1. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друг работодател, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на трудов договор; и 
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

 1. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 , тел. (+359) 2 915 3518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Copyright © 2023

Pin It on Pinterest