Продължете към съдържанието

ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ: ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За нас, „Файненшъл България“ ЕООД („Дружеството“), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения. С Вашите информационни права можете да се запознаете по-долу. I. Обща информация.

1. Кои сме ние?

„Файненшъл България“ ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност сключване на гаранционни сделки. При осъществяване на дейността си „Файненшъл България“ ЕООД може да използва посредници. Към настоящия момент посредник на „Файненшъл България“ ЕООД е „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Посредникът събира данните, описани в т. 4 по-долу и ги предава на дружеството при одобрението Ви за сключване на договор за паричен заем с “Изи Асет Мeниджмънт“ АД. В случай, че сте кандидатствал/а за паричен заем, но не сте одобрен/а, Дружеството няма да получи Вашите лични данни, тъй като липсва основание за това – без договор за паричен заем, нямате ангажимент за предоставяне на обезпечение по договора за паричен заем и няма основание да изявите желание за сключване на договор за предоставяне на гаранция, който дава възможност да се обезпечи изпълнението на задълженията Ви по договора за паричен заем. Личните Ви данни са ни необходими, тъй като ги обработваме за целите на Вашата идентификация преди сключване на договора за предоставяне на гаранция, както и за целите на изпълнението му до окончателното погасяване на всички дължими суми и изтичане на законоустановените срокове за съхранение на данните. 2. Как можете да се свържете с нас?

„Файненшъл България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, тел. за връзка с Посредника на „Файненшъл България“ ЕООД – 0700

18 100

 1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – ел. поща за контакт: dpo@managementfinancialgroup. com .

 1. Цел и основание на обработката на личните данни, необходими за сключване на договор за предоставяне на гаранция:Лични данни

Цел

Основание

Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на потребителя, всяко негово гражданство

Идентификация на физическо лице и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област; Осъществяване на контакт; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор за предоставяне на гаранция; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Изпълнение на законово задължение

телефонен номер

Контакт с потребителя /Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби; проверка на предоставените данни и предотвратяване на измами

Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция.

Изпълнение на законово задължение

Предлагане на продукти и услуги на „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ [1], изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

Адрес

Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП;

Сключване на договор за предоставяне на гаранция – на място в дома на клиента, събиране на дължимите вноски в дома на клиента лично от „Файненшъл България“ ЕООД или от упълномощено от него трето лице; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция.

Изпълнение на законово задължение

Предлагане на продукти и услуги на „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ [1], изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

Имейл адрес

Осъществяване на контакт; Сключване на договор за предоставяне на гаранция; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби;

Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция.

Изпълнение на законово задължение

Предлагане на продукти и услуги на „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ [1], изпращане на рекламни съобщения

Съгласие

Данни от Централен кредитен регистър

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск. Проверка на верността на предоставените данни от потребителя; прилагане на други мерки за проверка по ЗМИП; установяване и предотвратяване на други финансови измами

Изпълнение на законово задължение

Данни от Регистрите на НОИ- наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Проверка на верността на предоставени данни от потребителя;

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

Съгласие

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на Съвместните администратори, съгласно т.6.1. по-долу

Предотвратяване на измами, оценка на риска и прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Легитимен интерес Изпълнение на законово задължениеЛични данни

Цел

Основание

Данни от сайта на МВР или система „RegIX“ за валидност на лична карта

Проверка на предоставени данни от потребителя с цел идентификация по ЗМИП

Изпълнение на законово задължение

Глас – запис на телефонен разговор

Подобряване на обслужването, спазване на информационните права и по-добра защита на личните данни на потребителя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за предоставяне на гаранция

Легитимен интерес Сключване/изпълнение на договор

Изпълнение на законово задължение

Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция

Изпълнение на законово задължение

Резултати от проверка на идентификационните лични данни на кредитоискателя в консолидирани бази данни на лица, свързани с пране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с пране на пари, тероризъм и/или терористични организации

Прилагане на мерки за комплексна проверка по

ЗМИП

Изпълнение на законово задължение

Други кредити

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск

Изпълнение на законово задължение

Семейно положение, брой членове на домакинството

Оценка на кредитоспособността и управление на кредитния риск

Изпълнение на законово задължение

Имуществено състояние на потребителя

Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск;

Изпълнение на законово задължение

Саморъчен подпис /отпечатък от пръст – за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис/

Подписване на договор за предоставяне на гаранция и приложения към него

Сключване и изпълнение на договор

Данни на лице за контакт

Подсигуряване на контакт с потребителя с цел изпълнение на задълженията му по договор за предоставяне на гаранция

Легитимен интерес

Данни за работодател

Изпълнение на договор за предоставяне на гаранция;

контакт с потребителя в случай на забава в плащането на възнаграждението по договора за предоставяне на гаранция

Легитимен интерес

Копие от документ за самоличност

Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Изпълнение на законово задължение

Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Изпълнение на законово задължение

Профил/акаунт на интернет страницата www.easycredit.bg и/или Мобилно приложение, където ще се сключва договор за предоставяне на гаранция

чрез посредника „ИЗИ Асет

Мениджмънт“ АД

Кандидатстване за предоставяне на гаранция/ сключване и изпълнение на договора за предоставяне на гаранция;

Прозрачност и по-добре защита на личните данни на кредитополучателя;

Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

Спазване на информационните права на субектите на лични данни, прозрачност и по-добра защита на личните данни на потребителя.

Сключване и изпълнение на договор;

Изпълнение на законово задължение

Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хратиен носител на адреса на Дружеството.

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби

Легитимен интерес. Изпълнение на законово задължение

IP адрес, данни за устройство

Предотвратяване на измами

Легитимен интересВашите лични данни ще бъдат обработвани от “Файненшъл България” ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружество, така и на адреса на всеки един от офисите на представител/посредник на Дружеството както и посредством електронно съобщение на адрес: dpo@managementfinancialgroup.com. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за предоставяне на гаранция.

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин. “Файненшъл България” ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

„Файненшъл България” ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание сключен договор за предоставяне на гаранция – за срок от 5г., който срок започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на договора за предоставяне на гаранция.

б) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието.

в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, както и посредством електронно съобщение на адрес: dpo@managementfinancialgroup.com, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

г) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години.

д) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи Дружеството продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

 1. Категории лица, които могат да имат достъп до личните данни.

„Файненшъл България“ ЕООД въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно настройките на Вашия браузър, би могло да разкрива Ваши лични данни на трети лица, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или трети страни [2], с цел предлагане/предоставяне на продукти и услуги, изпълнение на сключен договор, предотвратяване на измами, прилагане на групови политики по ЗМИП и /или оценка на кредитоспособност и сключване на договор за предоставяне на гаранция:

  1. С оглед гореизложеното, следва да Ви информираме, че „Файненшъл България“ ЕООД е подписало договори за съвместни администратори с

6.1.1. “Изи Асет Мениджмънт” АД, „Финтрейд Файнанс“ АД и “Вива Кредит” ООД, „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД, Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД, които споразумения по проверка на кредитна задлъжнялост към свързани лица и предотвратяване на измами имат следните основни характеристики:

Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.

Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер.

Предлагане и/или предоставяне на продукти и финансови услуги на съвместните администратори, техни партньори (например, услуги по издаване на гаранционни сделка, застраховки, алтернативно финансиране и кредити). Съвместните администратори обменят помежду си, чрез съхранение на определена информационна инфраструктура, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: трудовоправните отношения на клиентите; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 ЗМИП; кредитоспособност; информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството.

  1. “Изи Асет Мениджмънт” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, emal: dpo@easycredit.bg, който е посредник на „Файненшъл България“ ЕООД и осъществява:

Популяризиране и предлагане на услугите по предоставяне на гаранция на своите клиенти;

събира личните данни по т. 4 и ги предава на „Файненшъл България“ ЕООД с цел сключване на договор за предоставяне на гаранция, като идентифицира присъствено заявителя, събира всички негови идентификационни данни, копие на документа му за самоличност и ги съхранява в клиентското досие;

“Изи Асет Мениджмънт” АД като посредник и упълномощен представител на „Файненшъл България“ ЕООД, сключва договор за предоставяне на гаранция и приема плащания, дължими на „Файненшъл България“ ЕООД по договора за предоставяне на гаранция.

Обмяната на личните данни съгласно описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията

  1. Извън разкриването на лични данни в рамките на съвместното администриране, Дружеството обменя в рамките на Групата от дружества в MFG, данни, събирани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършване за целите на изпълнение на законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средства; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента по смисъла на чл. 65 от ЗМИП.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България;

 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти включително доставчици на комуникационни платформи (CPaaS).;

 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти;

 • лицата, на които Дружеството предлага да продаде вземанията си от клиентите

 • лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното;

  1. Файненшъл България” ЕООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание.

Дружеството може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключване на договор и/или за неговото изпълнение – за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри (например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, други) за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.С цел събиране на вземанията си, Дружеството има право да предаде данните Ви за обработка на трето лице – дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия, или по силата на договор по възлагане за събиране на вземания.

  1. При посещение на уебсайта на „Файненшъл България“ ЕООД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава, или международна организация извън Европейския съюз. В случай, че при посещение на уебсайтовете на дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правила за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Съединените Американски Щати и/или Руската Федерация).

 1. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

  1. Да, Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

  2. Дружеството ще обработва автоматично Вашите лични данни, включително ще Ви профилира, като наблюдава и оценява Вашето поведение в случаите, когато е необходимо да изпълни законовите си задължения по Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ и с цел предотвратяване на измами.

  3. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама. Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за предоставяне на гаранция. В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.

II. Вашите права

Като субект, чиито данни се обработват от “Файненшъл България” ЕООД, Вие имате следните права: a. Право на информация

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането. b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;• обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на “Файненшъл България” ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за предоставяне на гаранция.

• обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания. h. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № , тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

[1]„Група от дружества в Management Financial Group“ („ Дружества от MFG“) –Корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203753425. За целите на настоящите Информационни права, Дружествата от MFG са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Актуален списък с дружествата, обхванати от структурата на

MFG, може да намерите на: www. managementfinancialgroup.com/about-us-bg/more/“

[2] „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 Регламент 2016/679).

Copyright © 2023

Pin It on Pinterest