Продължете към съдържанието

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА „ФАЙНЕНШЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

За нас, „Файненшъл България“ ЕООД („Дружеството“), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данниНие се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 („GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения, с които можете да се запознаете в настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката)
 1. Обща информация
 2. Кои сме ние?
В настоящата Политика за защитa на личните данни Файненшъл България, „ние“, „нас“ или „наш“ означава „Файненшъл България“ ЕООД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт –www.financial.bg/ Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:
 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни;
 • Кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия интернет сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да изпозвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги. Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме за възможните ефекти от промяна без забавяне и в резюме на нашия уебсайт www.financial.bg/.
 1. II. Обща информация.
 2. 1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:
– „Лични данни“ – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира. – „Субект на личните данни“ – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни. – „Обработване на лични данни“ – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване – „Администратор на лични данни“ – лице, което определя целта на обработката на личните данни, на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни.  По отношение на личните Ви данни, които се обработват съгласно настоящата Политика, Дружеството, в някои случаи, заедно със съвместните администратори, описани по-долу;  определя целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това. В основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас. – „Съвместни администартори“ – – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработване на лични данни. въз основа на Споразумение за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори. – „Обработващ лични данни“ – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което  „Файненшъл България“  стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на Регламент 2016/679. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Файненшъл България в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост. – „Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. – „Дигитални активи“ – уебсайтът www.financial.bg, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството. „Група от дружества в „Дружества от Management Financial Group“ („MFG“) –  корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК 203753425. За целите на настощята Политиката, „Дружества от MFG” са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България
 1. 2. Кои сме ние?
„Файненшъл България“ ЕООД е дружество, което има за предмет на дейност сключване на гаранционни сделки.
 1. 3. Как можете да се свържете с нас?
„Файненшъл България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46;
 1. 4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?
Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – ел. поща за контакт: dpo@managementfinancialgroup.com.
 1. 5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, необходими за сключване на договор за предоставяне на гаранция:
 
Лични данни Цел Основание
Три имена, ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от лична карта на потребителя, всяко гражданство на лицето Идентификация на физическо лице и прилагане на други мерки за комплексна проверка съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област; Осъществяване на контакт; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор за предоставяне на гаранция; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби; Изпълнение на законово задължение
Телефонен номер Контакт с потребителя /Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби; проверка на предоставените данни и предотвратяване на измами Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на  „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ, изпращане на рекламни съобщения Съгласие
Адрес Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП; Сключване на договор за предоставяне на гаранция – на място в дома на клиента, събиране на дължимите вноски в дома на клиента лично от „Файненшъл България“; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ запитвания, оплаквания и жалби; Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на  „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ, изпращане на рекламни съобщения Съгласие
Имейл адрес Осъществяване на контакт; Сключване на договор за предоставяне на гаранция; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за предоставяне на гаранция;  Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби; Сключване/изпълнение на договор за предоставяне на гаранция Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на „Файненшъл България“ ЕООД и Дружествата от МФГ, , изпращане на рекламни съобщения; Съгласие
Данни от Централен кредитен регистър Оценка на кредитоспособност и  управление на кредитния риск. Проверка на верността на предоставените данни от потребителя; прилагане на други мерки за проверка по ЗМИП; установяване и предотвратяване на други финансови измами Изпълнение на Законово задължение
Данни за наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Проверка на верността на предоставени данни от потребителя; Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм; Изпълнение на законово задължение
Резултати от проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на Съвместните администратори съгласно т.7.1. по-долу Предотвратяване на измами, оценка на риска и прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма, оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск Легитимен интерес Изпълнение на законово задължение
Данни за  свързани лица по смисъла на чл. 36, ал.5 ЗМИП Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризъм; Изпълнение на законово задължение
Данни от сайта на МВР или система “RegIX” за валидност на документ за самоличност Проверка на предоставени данни от потребителя с цел идентификация по ЗМИП; Изпълнение на Законово задължение
Глас – запис на разговор Подобряване на обслужването, спазване на информационнните права и по-добра защита на личните данни на потребителя, както и на неговия и интереса на Дружеството; доказване на предмета на разговора; сключване и изпълнение на договор за предоставяне на гаранция; Легитимен интерес Сключване/изпълнение на договор; Изпълнение на законово задължение;
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск Сключване/Изпълнение на договор за предоставяне на гаранция Изпълнение на Законово задължение
Резултати от Проверка на идентификационните лични данни на потребителя в консолидирани бази данни на лица, свързани с изпиране на пари, тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с изпиране на пари, тероризъм и/или терористични организации Прилагане на мерки за комплексна проверка  по ЗМИП; Изпълнение на Законово задължение
Други Кредити Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Семейно положение, брой членове на домакинството Оценка на кредитоспособността и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Имуществено състояние на потребителя Оценка на кредитоспособност и управление на кредитния риск; Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис /отпечатък от пръст – за лица, които са въпрепятствани да положат саморъчен подпис/ Подписване на договор за предоставяне на гаранция и приложения към него; Сключване и изпълнение на договор
Данни на лице за контакт Подсигуряване на контакт с потребителя с цел изпълнение на задълженията му по договор за предоставяне на гаранция; Легитимен интерес
Данни за работодател  Изпълнение на договор за предоставяне на гаранция/ контакт с потребителя в случай на забава в плащането на възнаграждението по договора за предоставяне на гаранция; Легитимен интерес
Копие от документ за самоличност Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари Изпълнение на законово задължение
Данни за свързани лица по смисъла на чл. 36, ал. 5 от ЗМИП Прилагане на мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансиране на тероризъм Изпълнение на законово задължение
Три имена, телефонен номер, адрес, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба, на имейл адрес на Дружеството, по телефона или на хратиен носител на адреса на Дружеството. Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби Легитимен интерес Изпълненив на законово задължение
Вашите лични данни ще бъдат обработвани от „Файненшъл България“ ЕООД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружество, така и на имейл адреса: dpo@managementfinancialgroup.com . Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за предоставяне на гаранция.
 1. 6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?
Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните Ви данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин. „Файненшъл България“ ЕООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани. Файненшъл България“ ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове: а) когато данните се обработват на основание сключен договор за предоставяне на гаранция – за срок от 5 г.,който срок започва да тече от датата на прекратяването на  договора за предоставяне на гаранция. б) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до изричното оттегляне на съгласието. в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса. г) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от пет години. д) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до две години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита. След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.
 1. 7. Категории лица, които могат да имат достъп до личните данни
„Файненшъл България“ ЕООД въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно настройките на Вашия браузър, би могло да разкрива Ваши лични данни на трети лица, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или Трети страни (1), с цел предлагане/предоставяне на продукти и услуги; изпълнение на сключен договор; предотвратяване на измами; прилагане на групови политики за превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм; и/или оценка на кредитоспособност. 7.1. С оглед гореизложеното, следва да Ви информираме, че „Файненшъл България“ ЕООД е подписало договори за съвместни администратори с: 7.1.1. “Изи Асет Мениджмънт” АД, „Финтрейд Файнанс“ АД и „Вива Кредит“ АД, „Аксес Файнанс“ АД, които споразумения по проверка на кредитна задлъжнялост към свързани лица и предотвратяване на измами имат следните основни характеристики:
 • Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане.
 • Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от потребителя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер;
 • Предлагане и/или предоставяне на продукти и финансови услуги от другите съвместни администратори, техни партньори, включително дружествата от MFG (например, услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране и кредити).
Съвместните администратори обменят помежду си, чрез съхранение на определена информационна инфраструктура, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: трудовоправните отношения на клиентите; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 ЗМИП; кредитоспособност; информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството. 7.1.2. „„Аксес Файнанс“ ООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, рaйон Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, emal: dpo@bialakarta.bg, който е посредник на  „Файненшъл България“ ЕООД и съвместен администратор на „Файненшъл България“ ЕООД ще осъществява обработка на личните Ви данни със следните цели:
  • Популяризиране и предлагане на услугите по издаване на гаранции на своите клиенти;
  • събира личните данни по т. 4 и ги предава на „Файненшъл България“ ЕООД с цел сключване на договор за предоставяне на гаранция по финансовия продукт „А1 Бърз Кредит“, като идентифицира заявителя, събира всички негови идентификационни данни, копие на документа му за самоличност и ги съхранява в клиентското досие;
  • „Аксес Файнанс“ ООД като посредник и упълномощен представител на „Файненшъл България“ ЕООД, сключва договор за предоставяне на гаранция с одобрените кредитоискатели.
  • „Аксес Файнанс“ ООД изплаща заеманта сума на Заемателя и има право да приема вместо „Файненшъл България“ ЕООД плащания по догова за предоставяне на гаранция;
  • „Аксес Файнанс“ ООД ще предоставя на  „Файненшъл България“ ЕООД информация за неизпълнените своевременно паричните задължения на Заемателя по Договора за „А1 Бърз Кредит“, както и всички данни за извършените плащания съгласно погасителен план;
Обмяната на личните данни, съгласно описаните по-горе процеси, се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията. 6.1.3. „Изи Асет Мениджмънт“ АД  е посредник на „ Файненшъл България“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46, и осъществява:
 • Популяризиране и предлагане на услугите по поръчителство на своите клиенти;
 • събира личните данни по т. 4 и ги предава на „Файненшъл България“ ЕООД с цел сключване на договор за поръчителство, като идентифицира присъствено заявителя, събира всички негови идентификационни данни, копие на документа му за самоличност и ги съхранява в клиентското досие;
 • „Изи Асет Мениджмънт“ АД като посредник и упълномощен представител на „Файненшъл България“ ЕООД, сключва договор за поръчителство и приема плащания, дължими на „Файненшъл България“ ЕООД по договора за поръчителство. Обмяната на личните данни съгласно описаните по-горе процеси се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията.
7.1.4. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно: – лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в РепубликаБългария, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Република България; – лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти,включително доставчици на услуги посредством комуникационни платформи (CPaaS); – лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му от клиенти; – лицата, които по силата на сключен договор с Дружеството посредничат при предоставянето на финансови продукти, предлагани от последното; 7.4. “Файненшъл България” ЕООД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите кредитополучатели на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай, че подобна информация бъде изискана на законно основание. Дружеството може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключване на договор и/или за неговото изпълнение – за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри (например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистър на банковите сметки и сейфовете на БНБ  други) за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане. С цел събиране на вземанията си, Дружеството има право да предаде данните Ви за обработка на трето лице – дружество, специализирано в събиране на вземания, по силата на договор за цесия, или по силата на договор по възлагане за събиране на вземания. 7.5 При посещение на уебсайта на „Файненшъл България“ ЕООД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава, или международна организация извън Европейския съюз. В случай, че при посещение на уебсайтовете на дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правила за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Съединените Американски Щати и/или Руската Федерация). Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки‘ от настройките на Вашия браузър.
 1. Как защитаваме Вашите лични данни?
За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и неговите клиенти, ние прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679. Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
 1. 9. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?
7.1. Да, Дружеството може да обработва автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас. За тази цел, е възможно да се извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз,, например САЩ и/или Русия. 7.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за Вас. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама.  Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент. Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем. Предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне. В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции. III. Вашите права Като субект на данни, чиито данни се обработват от „Файненшъл България“ ЕООД, Вие имате следните права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу. Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга. „Файненшъл България“ ЕООД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уебсайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика. За да подадете заявление за упражняване на Вашите права е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин: Лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено  пълномощно  в някой от офисите на Дружеството. В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за упражняване на права, следва да е записано изрично правомощие: „Да ме представлява пред „:Файненшъл България” ЕООД, ЕИК: 202513690 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.“ Оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис, изпратено на dpo@managementfinancialgroup.bg. С писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: гр. София, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, офис 40-46; В този случай заявлението за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратено на вниманието на „Файненшъл България“ ЕООД по един от начините, посочени по-горе. Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството. Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента. Следва да имате, също така предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.
 1. Право на информация
Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. Освен информацията, посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ „профил“ за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали. Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в едномесечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.
 1. Право на достъп
Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.
 1. Право на корекции
Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.
 1. Право за изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.
 1. Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:
 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Файненшъл България“ ЕООД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.
При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.
 1. Право на преносимост на данни
Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато
 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за предоставяне на гаранция; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. Право на възражение
Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание. Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.
 1. Право да подадете жалба
Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg. Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 01.06.2022 г. [1] „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 Регламент 2016/679)
Copyright © 2023

Pin It on Pinterest