УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 Настоящите условия за ползване имат за цел да уредят отношенията между оператора и потребителите на Сайта. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

 

Оператор на уеб сайта
Този уеб сайт е собственост на „Файненшъл България“ ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202513690, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46,  e-mail: office@financial.bg, регистрация по ЗДДС – BG202513690. „Файненшъл България“ ЕООД е небанкова финансова институция, вписана в регистъра на БНБ под № BGR 00414.  Надзорен орган, осъществяващ контрол върху дейността на „Файненшъл България“ АД, е Българска народна банка с адрес гр. София, п. к. 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, тел. 02 914 59, e-mail press_office@bnbank.org,  уеб сайт www.bnb.bg.

 

Интернет страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя информация за Дружеството и неговата дейност. Достъпът до този Сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с интернет комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата.

 

Авторско право
Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Файненшъл България“ ЕООД или неговите партньори.

 

Ограничения на отговорността и свързани интернет страници

Дружеството има право да променя съдържанието на този уеб сайт по всяко време и без предварително уведомление. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това при използването на Сайта следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка – в случай че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които „Файненшъл България“ ЕООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

„Файненшъл България“ ЕООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на Сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Файненшъл България“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.