Продължете към съдържанието

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите условия за ползване имат за цел да уредят отношенията между оператора и потребителите на Сайта. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

Оператор на уеб сайта

Този уеб сайт е собственост на „Файненшъл България“ ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202513690, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1324, ж. к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46, e-mail: office@financial.bg, регистрация по ЗДДС – BG202513690. „Файненшъл България“ ЕООД е небанкова финансова институция, вписана в регистъра на БНБ под № BGR 00414. Надзорен орган, осъществяващ контрол върху дейността на „Файненшъл България“ АД, е Българска народна банка с адрес гр. София, п. к. 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, тел. 02 914 59, e-mail press_office@bnbank.org, уеб сайт www.bnb.bg.

Интернет страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя информация за Дружеството и неговата дейност. Достъпът до този Сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с интернет комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата.

Авторско право

Настоящият Сайт и поместените в него информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и са собственост на „Файнаншъл България“ ЕООД. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Файненшъл България“ ЕООД или неговите партньори. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този Сайт без предварително изрично писмено разрешение на „Файнаншъл България“ ЕООД. 

Ограничения на отговорността и свързани интернет страници

Дружеството има право да променя съдържанието на този Сайт по всяко време и без предварително уведомление. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това при използването на Сайта следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка – в случай че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; в случай, че съдържа препращания към други сайтове, които „Файненшъл България“ ЕООД не контролира по никакъв начин, дружеството съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.
При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, „Файнаншъл България“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникваното на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането на Сайта или свързването към други уеб-Сайтове чрез Сайта на „Файнаншъл България“ ЕООД, ако такива са налице, или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.
„Файненшъл България“ ЕООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на Сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.
Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Файненшъл България“ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Copyright © 2023

Pin It on Pinterest